Inner Mongolia Purhan Organic Fertilizer Contact Phone

contact us

Factory address: East of East Taimumu Avenue, Xingdao Qu, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia

18547184562 Getting Rich Hotline: Manager Xing 18547184562